2018 Tháng Hai

dieu-khoan
Điều khoản sử dụng

I. ĐỊNH NGHĨA “Dịch vụ”– Phần mềm quản lý KHUTRO chạy dưới tên miền www.quantri.khutro.com và ứng dụng App KHUTRO “Phần mềm quản lý KHUTRO” – Ứng dụng KHUTRO phần mềm quản lý nhà trọ trực…